6. Ernst Billgren "Löjtnant Ziden" easy chair

Droit de suite

Object description
ERNST BILLGREN, "Löjtnant Ziden", an easy chair, 2007, limited edition of 5/7, sigbed LÖJTNANT 2007 Ernst Billgren, h. 80 cm