Så här går det till

Att sälja på slagauktion

Intresset för specialistvärderade föremål är starkt vilket tillsammans med vårt ojämförbara internationella kontaktnät och expertis har lett till fantastiska försäljningspriser på våra slagauktioner.

Se vad våra kunder söker

Så här går det till

Värdering

Efter en första kontakt låter vi en specialist på det aktuella området granska föremålet. Föremålet värderas utifrån dess konsthistoriska sammanhang och vi informerar om vad vi anser är ett sannolikt marknadspris och ett lämpligt utropspris.


Så går det till

Inskrivning

Vid försäljning lämnar du antingen in föremålet till oss eller så kan vi hjälpa till att mot en avgift ombesörja upphämtning. Våra specialister skriver en beskrivande katalogtext samt gör en konditionsrapport. Föremålet fotograferas sedan av våra kunniga fotografer.


Så här går det till

Visning och auktion

Alla föremål som säljs på våra klubbauktioner visas i våra vackra visningslokaler på Nybrogatan 32, Stockholm under cirka en vecka innan auktionstillfället. På auktionsdagen finns det möjlighet att bjuda på föremålet genom att lägga bud på plats i auktionssalen, via skriftligt inropsuppdrag, förhandsbud online, telefonbud eller budgivning live online.


Så här går det till

Försäljningsvillkor och provisioner

För varje auktionspost debiteras en försäljningsprovision om 15 procent inkl moms av det klubbade beloppet. Till detta kommer en fotoavgift från 300 kr inkl moms. För större uppdrag kan provisionen vara förhandlingsbar. För försäkringsskydd debiteras 1,25 procent av det lägre utropspriset.


Så här går det till

Utbetalning

Efter att auktionen är avslutad och köparen erlagt betalning sker utbetalning av försäljningslikvid efter 30 dagar.


Så här går det till

Osålda varor

Skulle ditt föremål mot förmodan inte säljas ska föremålet avhämtas eller lämnas till omförsäljning senast 5 dagar efter avslutad auktion. Om föremål av denna kategori ej uthämtats inom föreskriven tid förbehåller vi oss rätten att sälja om dessa med reducerat utrops- och bevakningspris eller skänka dessa till försäljning för välgörande ändamål.


Villkor

1. Stockholms Auktionsverks åtagande

 

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. Inlämning m.m.

 

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stockholms Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.4 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.5 Föremål kan lämnas in under hela året till Stockholms Auktions-verk i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom kan inlämning ske till våra experter och representanter under deras besök runt om i landet.

2.6 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen.
Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än 10 arbetsdagar före första dagen för auktionens hållande.
Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande 15% inkl. moms av utropspriset.
Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget efter det att föremålet har publicerats på webplatsen, skall han även ersätta Stockholms Auktionsverk med ytterligare ett belopp motsvarande full inropsavgift baserat på utropspriset.

2.7 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. Katalogisering, avbildning

 

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt presenteras på bild.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. Försäljningsavgifter

 

4.1 För varje auktionspost uttages en försäljningsprovision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fotoavgift om 300 kronor inkl. moms.
Beträffande avgifter vid återrop, se punkt 6.2.

4.2 För försäkringsskydd enligt avsnitt 5 nedan uttages en försäkringsavgift om 1,25% inkl. moms av det lägre utropspriset.

 

5. Förvaring och försäkring

 

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits. Om utropet anges i intervall gäller alltid det lägre priset i intervallet.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1 ovan.

5.5 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. Bevakning

 

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris. Bevakningspriset får inte överstiga utropspriset. Om utropet anges i intervall får bevakningen inte överstiga det lägre priset i intervallet. Bevakningspriset, som skall godkännas av Stockholms Auktionsverk, skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk. Bevakning under auktion ombesörjes av Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset går föremålet tillbaka till säljaren. På klubbauktion uttages ingen avgift förutom försäkringsavgift enligt punkt 4.2.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. Redovisning

 

7.1 Auktionsresultatet kan erhållas på Internet: www.auktionsverket.se.

7.2 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. Utbetalning

 

8.1 Utbetalning till säljaren göres 25 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att ingen reklamation har skett.

8.2 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

 

9. Osålda föremål

 

9.1 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset och återgår till säljaren skall föremålet skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 10 arbetsdagar efter auktionen.

9.2 För föremål som ej hämtats i tid enligt punkt 9.1 uttages en förvarings-avgift om 50 kronor, inkl. moms, per föremål och kalenderdag. För möbler och andra skrymmande föremål tillämpas dubbel förvaringsavgift.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidta följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.
(ii) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot säljaren.

 

10. Ansvar för fel

 

Om Stockholms Auktionsverk gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

 

11. Force Majeure

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

12. Tvist

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

Dessa villkor gäller från 2016-02-15