Så här går det till

Att sälja på onlineauktion

Att sälja på onlineauktion är enkelt via oss. Vill du till exempel sälja konst, möbler, belysning, mattor, keramik, silver, glas, klockor och smycken? Vi värderar dina föremål kostnadsfritt!

Gör en kostnadsfri värdering

Så här går det till

Värdering

Våra experter värderar dina föremål kostnadsfritt. Välj mellan att få din värdering online eller besök ditt närmsta auktionshus. Våra experter finns också tillgängliga för hemvädering, vi värderar enstaka föremål såväl som hela hem.

 


Så här går det till

Sälja på auktion

Vill du sälja ditt föremål på auktion lämnar du in det hos ditt närmaste auktionshus. Önskar du få ditt föremål upphämtat så hjälper ditt auktionshus dig med ett prisförslag. Våra auktionshus granskar, fotograferar och publicerar ditt föremål. Så fort föremålet är publicerat kan kunder från hela världen lägga bud. En auktion pågår normalt 7 dagar.


Så här går det till

Efter auktionen

När föremålet är sålt får du ett e-mail som bekräftar försäljningen. Dina pengar betalas automatiskt ut inom 30 dagar


Villkor

1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

 

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

 

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stockholms Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.4 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.5 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.6 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

 

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål skall avbildas på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

 

4.1 För varje auktionspost uttages vid försäljning en provision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kronor inkl. moms för foto och försäkring.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

 

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

 

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris om utropspriset är 2 000 kronor eller högre. Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av utropspriset. Stockholms Auktionsverk kan i undantagsfall medge andra bevakningsregler. Överenskommet bevakningspris skall godkännas av Stockholms Auktionsverk och skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

 

7.1 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

 

8.1 Utbetalning till säljaren sker 25 bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till 3 bankdagar efter ångerfristens utgång

8.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

8.3 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

 

9.1 Om ett föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Stockholms Auktionsverk rätt att utan föregående meddelande omförsälja föremålet på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger så äger Auktionsverket rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som inte ska omförsäljas skall hämtas senast 5 dagar efter auktionen.

9.2 Om föremålet ej hämtats enligt punkt 9.1 äger Auktionsverket rätt att skänka föremålet till välgörande ändamål eller omförsälja föremålet med reducerat bevakningspris även utan säljarens skriftliga god- kännande.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidta följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.
(ii) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot säljaren.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

 

Om Stockholms Auktionsverk gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

Stockholms Auktionsverk garanterar inte att tjänsterna på online.auktionsverket.se är ständigt tillgängliga. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

12. TVIST

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.