Villkor onlineauktion


1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

 

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

 

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stockholms Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.4 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.5 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.6 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

 

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål skall avbildas på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

 

4.1 För varje auktionspost uttages vid försäljning en provision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kronor inkl. moms för foto och försäkring.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

 

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

 

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris om utropspriset är 2 000 kronor eller högre. Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av utropspriset. Stockholms Auktionsverk kan i undantagsfall medge andra bevakningsregler. Överenskommet bevakningspris skall godkännas av Stockholms Auktionsverk och skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

 

7.1 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

 

8.1 Utbetalning till säljaren sker 25 bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till 3 bankdagar efter ångerfristens utgång

8.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

8.3 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

 

9.1 Om ett föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Stockholms Auktionsverk rätt att utan föregående meddelande omförsälja föremålet på auktion igen. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger så äger Auktionsverket rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som inte ska omförsäljas skall hämtas senast 5 dagar efter auktionen.

9.2 Om föremålet ej hämtats enligt punkt 9.1 äger Auktionsverket rätt att skänka föremålet till välgörande ändamål eller omförsälja föremålet med reducerat bevakningspris även utan säljarens skriftliga god- kännande.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidta följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.
(ii) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot säljaren.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

 

Om Stockholms Auktionsverk gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

Stockholms Auktionsverk garanterar inte att tjänsterna på online.auktionsverket.se är ständigt tillgängliga. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

12. TVIST

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

Villkor vid köp på onlineauktion

 

1. BUDGIVNING

 

1.1 Deltagande i budgivning på online.auktionsverket.se sker med kundnummer och lösenord som erhålls efter ansökan. Bud som lämnas är bindande.

1.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

1.3 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan köpare än den som inropat föremålet medges ej.

 

2. INROPSUPPDRAG

 

2.1 Deltagande i budgivning på online.auktionsverket.se kan även ske genom inlämnande av inropsuppdrag som lämnas skriftligen till Kundcenter.

2.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation förevisas. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

2.3 Skriftliga inropsuppdrag skall vara Kundcenter tillhanda senast 17.00 dagen före auktionen. Lämnade inropsuppdrag är bindande. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att bortse ifrån för sent inlämnade inropsuppdrag.

2.4 Stockholms Auktionsverk behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

2.5 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2.6 Transportköp eller annan anvisning i efterhand till annan köpare än den som inropat föremålet medges ej.

2.7 Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Stockholms Auktionsverk försummar att utföra ett inropsuppdrag.

2.8 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

 

3. UTROPSPRIS

 

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Stockholms Auktionsverk. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

 

4. AVGIFTER VID KÖP

 

4.1 Vid köp tillkommer för varje auktionspost en inropsavgift om 25% inkl. moms på det klubbade beloppet samt en slagavgift om 80 kronor inkl. moms. Vid köp inom kategorin Fordon gäller en inropsavgift om 15% inkl moms på det klubbade beloppet samt en slagavgift om 95 kronor inkl moms.

4.2 I enlighet med Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer droit de suite/följerätt med maximalt 5 % av det klubbade priset vid försäljning av konstverk, keramik, glas, silver, möbler och textilier. Endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas. Det upphovsrättsliga skyddet varar i 70 år efter det år en upphovsman avled. Undantagna från droit de suite är försäljningar ej överstigande 5 % av prisbasbeloppet samt brukskonstföremål som framställts i flera identiska exemplar. Verk belagda med droit de suite är märkta med ett D efter auktionsnumret.

 

5. RESULTAT

 

5.1 Det ankommer på köparen att kontrollera om inropsuppdrag lett till köp.

5.2 Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet, antingen via e-post eller via brev.

 

6. BETALNING

 

6.1 Betalning kan göras till vårt konto i SEB 5222-10 729 87 eller till bankgiro 694-7279. Ange kundnummer vid betalning. Betalning kan även göras med kort (ej kontanter) på hemsidan eller hos Kundcenter. Betalning kan ske med VISA, Mastercard, Diners eller Eurocard. Betalning skall göras inom 3 dagar efter auktionstillfället.

6.2 Om betalning ej erlagts i tid enligt punkt 6.1 äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga en eller flera av följande åtgärder:
(i) Häva köpet.
(ii) Kräva betalning.
(iii) Debitera 50 kronor i påminnelseavgift.
(iv) Debitera dröjsmålsränta om 2% per månad
(v) Omförsälja föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

 

7. AVHÄMTNING

 

7.1 Köpta föremål kan avhämtas så snart full betalning erlagts och kommit Stockholms Auktionsverk tillhanda. Föremål skall avhämtas inom 3 dagar efter auktionstillfället.

7.2 För föremål som ej avhämtats i tid enligt punkt 7.1 uttages en förvaringsavgift om 50 kronor inkl. moms, per auktionspost och kalenderdag.

7.3 Stockholms Auktionsverks ansvar för vård av föremålen upphör om avhämtning ej skett i tid enligt p. 7.1.

7.4 För föremål som ej avhämtats inom 3 dagar efter auktionstillfället äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidtaga följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras köparen.
(ii) Omförsäljning av föremålet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.
Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot köparen.

7.5 Alla transporter av föremål till köparen sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Transportavgift debiteras enligt gällande prislista.

 

8. ANSVAR FÖR FEL

 

8.1 Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä.

8.2 Ur och urverk säljes som konstföremål och Stockholms Auktionsverk svarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. För funktionen på mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej.

8.3 Uppgift som lämnats angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik, proveniens eller skick tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet.

8.4 Avbildning av föremål sker endast i identifieringssyfte. Stockholms Auktionsverk ansvarar ej för skador eller brister som ej framgår av sådan avbildning.

8.5 Föremål säljes i enlighet med lämnad beskrivning. Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ändra sådan beskrivning. Sådan ändring anges särskilt.

8.6 Stockholms Auktionsverk äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Stockholms Auktionsverk svarar för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamation avseende fel framställts äger köparen häva köpet och mot återlämnande av föremålet erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

8.7 Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman såsom angivits i punkt 8.3 skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

8.8 Stockholms Auktionsverks ansvar för fel är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

8.9 Stockholms Auktionsverk garanterar inte att tjänsterna på online.auktionsverket.se är ständigt tillgängliga. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

 

9. ÅNGERRÄTT

 

9.1 Köpare som är konsument har ångerrätt i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Undantag från ångerrätten som anges i nämnda lag tillämpas fullt ut vid köp.

9.2 Köp skall ångras inom ångerfristen som är en tidsperiod som löper under 14 dagar från och med den dag köparen får det köpta föremålet i sin besittning. Meddelande om ångrat köp skall lämnas till Stockholms Auktionsverk skriftligen via epost eller brev inom ångerfristen.

9.3 Efter att köp har ångrats åligger det köparen att inom 14 dagar på egen bekostnad återlämna eller återsända föremålet till Stockholms Auktionsverk.

9.4 När Stockholms Auktionsverk har emottagit föremålet och godkänt dess skick återbetalas inom 14 dagar erlagt belopp, med undantag för erlagd förvaringsavgift, till köparen.

 

10. LEVERANSFÖRSENING

 

10.1 Om leveransförsening beroende på förhållande som Stockholms Auktionsverk svarar för pågår mer än 20 arbetsdagar och är av väsentlig betydelse för köparen samt Stockholms Auktionsverk bort inse detta, äger köparen genom skriftligt meddelande till Stockholms Auktionsverk häva köpet och erhålla det belopp denna erlagt till Stockholms Auktionsverk vid köpet. Någon ytterligare ersättning äger köparen ej rätt till.

10.2 Stockholms Auktionsverks ansvar vid dröjsmål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bl a krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger köparen utan ersättningsskyldighet skriftligen häva köpet.

 

12. TVIST

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

 

Dessa villkor gäller från 2019-06-17

Säljvillkor Online

 

Försäljningsvillkor onlineauktioner

 

1. STOCKHOLMS AUKTIONSVERKS ÅTAGANDE

 

Stockholms Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Stockholms Auktionsverk har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Stockholms Auktionsverks bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

 

2. INLÄMNING

 

2.1 Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Stockholms Auktionsverk för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål.

2.2 Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Stockholms Auktionsverk är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet.

2.3 Så snart Stockholms Auktionsverk beslutat att åtaga sig uppdraget att sälja föremålet, skall ett skriftligt försäljningsavtal upprättas mellan Stockholms Auktionsverk och säljaren.

2.4 Stockholms Auktionsverk förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda försäljningsuppdrag av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätten till föremålet eller andra uppgifter som Stockholms Auktionsverk bedömer som väsentliga.

2.5 Återkallelse av försäljningsuppdraget skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan medgivande från Stockholms Auktionsverk återkalla försäljningsuppdraget senare än tre dagar innan föremålet börjar visas för allmänheten. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall han ersätta Stockholms Auktionsverk för kostnader för hantering och värdering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 4.1 beräknat på utropspriset.

2.6 Alla transporter av föremål till och från Stockholms Auktionsverk sker på säljarens bekostnad och på säljarens risk.

 

3. KATALOGISERING

 

3.1 Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt hur föremål skall avbildas på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Stockholms Auktionsverks egendom och får, utan särskild ersättning, användas även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER

 

4.1 För varje auktionspost uttages vid försäljning en provision om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en fast avgift om 150 kronor inkl. moms för foto och försäkring.

 

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING

 

5.1 Inlämnade föremål är från mottagandet försäkrade av Stockholms Auktionsverk mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde maximalt motsvarande utropspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits.

5.2 Stockholms Auktionsverk ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt.

5.3 Stockholms Auktionsverk kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.4 Stockholms Auktionsverk är inte skyldigt att ersätta säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1.

5.5 Stockholms Auktionsverks ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

 

6. BEVAKNING

 

6.1 Säljaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte försäljes under ett visst pris om utropspriset är 2 000 kronor eller högre. Föremålet får normalt bevakas till maximalt 80% av utropspriset. Stockholms Auktionsverk kan i undantagsfall medge andra bevakningsregler. Överenskommet bevakningspris skall godkännas av Stockholms Auktionsverk och skall bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid senare tillfälle efter överenskommelse med Stockholms Auktionsverk.

6.2 Om ett föremål ej uppnår bevakningspriset eller klubbas utan inkommet bud går föremålet tillbaka till säljaren.

6.3 Stockholms Auktionsverk har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att säljaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade nått upp till bevakningspriset.

 

7. REDOVISNING

 

7.1 Efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. UTBETALNING

 

8.1 Utbetalning till säljaren sker 25 bankdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att köparen inte har reklamerat sitt köp eller nyttjat lagstadgad ångerrätt. Om köparens ångerfrist inte har löpt ut vid tiden för ordinarie utbetalning senareläggs utbetalningen till säljaren till 3 bankdagar efter ångerfristens utgång

8.2 Om köparen har nyttjat lagstadgad ångerrätt inom ångerfristen hävs försäljningen och föremålet läggs ut till ny försäljning med oförändrade försäljningsvillkor.

8.3 Om köparen ej erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning enligt punkt 8.1, eller om reklamation har skett hävs försäljningen, såvida inte Stockholms Auktionsverk och säljaren är överens om att fortsätta att kräva köparen på betalning. Stockholms Auktionsverk har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen såvida inte särskild överenskommelse träffats därom med säljaren.

8.4 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att kvitta sådan skuld före betalning görs till säljaren.

 

9. OSÅLDA FÖREMÅL

 

9.1 Om ett föremål inte säljs och om inte annat avtalats har Stockholms Auktionsverk rätt att utan föregående meddelande omförsälja föremålet på auktion igen. Vid en sådan omförsäljning kan utropspris och bevakningspris komma att sänkas i förhållande till tidigare klubbat belopp dock med max 20%. Om det nya utropet är 1500 SEK eller lägre säljs föremålet utan bevakningspris. Om föremålet redan har varit på auktion tre gånger så äger Auktionsverket rätt att publicera föremål ytterligare tre gånger. Föremål som inte ska omförsäljas skall hämtas senast 5 dagar efter auktionen.

9.2 Om föremålet ej hämtats enligt punkt 9.1 äger Auktionsverket rätt att skänka föremålet till välgörande ändamål eller omförsälja föremålet med reducerat bevakningspris även utan säljarens skriftliga god- kännande.

9.3 Om säljaren har förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk äger Stockholms Auktionsverk rätt att innehålla osålda föremål till säkerhet för säljarens betalning för sådan skuld.

9.4 Vid säljarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Stockholms Auktionsverk, eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9.1, äger Stockholms Auktionsverk rätt att vidta följande åtgärder:
(i) Översändning av föremål till lager hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport- och lagerkostnader debiteras säljaren.
(ii) Omförsäljning av föremålet för säljarens räkning. Stockholms Auktionsverk har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller inte.
Stockholms Auktionsverk äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som Stockholms Auktionsverk har gentemot säljaren.

 

10. ANSVAR FÖR FEL

 

Om Stockholms Auktionsverk gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Stockholms Auktionsverk rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Stockholms Auktionsverk kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren är införstådd med de allmänna villkor som Stockholms Auktionsverk tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

Stockholms Auktionsverk garanterar inte att tjänsterna på online.auktionsverket.se är ständigt tillgängliga. Stockholms Auktionsverk ansvarar inte för eventuella olägenheter eller ekonomiska effekter som drabbar kunder på grund av att budgivningsfunktionen eller andra funktioner inte är tillgängliga vid varje tidpunkt.

 

11. FORCE MAJEURE

 

Stockholms Auktionsverk är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav. Som befriande omständighet skall anses bland annat krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighetsåtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Stockholms Auktionsverks fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader på grund av befriande omständighet äger säljaren utan ersättningsskyldighet skriftligen häva avtalet.

 

12. TVIST

 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.